Regulamin Programu Partnerskiego

PlejadyMix Home & Garden

Rejestrując się jako Partner w Programie Partnerskim PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K  („Program”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”).

PlejadyMix Home & Garden zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają bieżący Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Konta uczestnika Program.

Warunki założenia konta

 • Aby wziąć udział Progranie Partnerskim koniecznie jest prowadzenie działalności gospodarczej lub jako osoba fizyczna ukończone 18 lat, oraz zamieszkiwanie na terytorium Polski
 •  Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
 • Do rejestracji w Programie konieczne jest podanie danych jak : pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne wymagane informacje w celu zakończenia procesu rejestracji.
 • Login do Programu Partnerskiego może być używany tylko przez jedną osobę – jeden login współdzielony przez wiele osób jest niedozwolony.
 • Uczestnik programu odpowiedzialny jest za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.
 • Uczestnik programu ponosi odpowiedzialność za wszystkie opublikowane Treści i działania, które mają miejsce na na jego koncie.
 • Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
 • Zakazane jest używanie Programu Afiliacyjnego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Korzystając z Usługi, nie wolno naruszać żadnych praw obowiązujących na terenie Polski (w tym między innymi praw autorskich).

Opłaty/prowizje za polecenie i płatność

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link afiliacyjny użytkownika Programy jego z strony , e-maila lub innego sposobu komunikacji, kierujący do https://planikafire.pl i złożyć zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Płacimy tylko prowizje za linki, które są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy. Prowizja nie jest naliczana, jeśli zakupione został dokonany przez nasz kod polecający i nie był on śledzony przez nasz system. Prowizja wypłacana jest wyłącznie od sprzedaży wygenerowanych za pośrednictwem odpowiednio sformatowanych specjalnych linków, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Naliczanie prowizji:

 • Prowizja w wysokości 5% wartości zakupionych produktów z polecenia przy użyciu linku afiliacyjnego naliczana jest w terminie 30 dni od dostarczenia produktu klientowi.
 • Prowizji nie nalicza się od kosztów transportu
 • W przypadku zwrotu produktu przez klienta lub anulacji zamówienia naliczona ewentualnie prowizja jest odejmowana uczestnikowi Programu
 • PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K  zastrzega sobie możliwość ustalenia indywidualnej prowizji z uczestnikiem Programu
 • Prowizja wypłacana jest na wskazany przez uczestnika Programu rachunek bankowy w terminie 21 dni, na podstawie wystawionej faktury VAT lub w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie umowy zlecenie, gdzie kwota prowizji jest kwotą brutto.
 • Faktura VAT powinna opiewać na kwotę Prowizji zgodnie z danymi dostępnymi na Koncie Partnera.
 • Warunkiem wypłacenia prowizji jest osiągniecie minimalnego limitu, który wynosi 200 zł.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wypłatą Prowizji w przypadku powzięcia wątpliwości co do wysokości Prowizji, bądź zgodności działań Partnera z postanowieniami Regulaminu, do czasu wyjaśnienia powyższych wątpliwości.
  Roszczenie Partnera o wypłatę Prowizji nie może zostać zgłoszone po zgłoszeniu przez Partnera rezygnacji udziału w Programie Afiliacyjnym.

Odpowiedzialność Partner Programu

Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, obsługę i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na stronie uczestnika m.in. :

 •  Techniczne działanie witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
 •   Zapewnienie wyświetlania linków afiliacyjnych witrynie w taki sposób by nienaruszona została żadnej umowy między Partnerem a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi żadnych ograniczeń lub wymagań nałożonych na Partnera przez stronę trzecią, która obsługuje witrynę Partnera.
 • Dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów publikowanych w witrynie (w tym między innymi wszystkich materiałów związanych z Produktami oraz wszelkich informacji zawartych w Łączach specjalnych lub powiązanych z nimi)
 • Zapewnienie, że materiały publikowane w witrynie Partnera nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub praw własności)
 • Zapewnienie, że materiały publikowane w witrynie Partnera nie są zniesławiające ani w inny sposób nielegalne
 •  Zapewnienie, że  witryna Partnera dokładnie i odpowiednio ujawnia, za pomocą polityki prywatności lub w inny sposób, sposób gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania danych zebranych od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą udostępniać treści i/ lub reklamy i zbierają informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Obowiązki Partnera

 • Zadaniem Partnera jest promowanie Produktów znajdujących się w ofercie Organizatora, dostępnych na stronie www.planikafire.pl, i tym samym pozyskiwanie nowych Klientów przez Partnera. 
 • Promowanie Produktów przez Partnera odbywać się będzie poprzez zamieszczanie na kanałach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube) bądź stronach internetowych Partnera: 
  1. Informacji o Produktach oraz możliwości ich zakupu w Planikafire.pl (wskazanie adresu strony internetowej Sklepu), na podstawie informacji i materiały znajdujące się na stronie www.planikafire.pl
  2. Linków afiliacyjnych 
 • Wykonując Umowę Partnerską oraz korzystając z udostępnionych mu przez PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K  treści i materiałów o ProduktachPartner zobowiązuje się: 
  1. Powstrzymywać się od działań, które mogą zostać uznane za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
  2. Powstrzymywać się od działań, które mogą nosić znamiona przesyłania niezamówionej informacji handlowej, 
  3. Formułować wszelkie informacje dotyczące produktów PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K   i jego oferty w sposób niepozostawiający wątpliwości, iż informacje te pochodzą od Partnera, 
  4. Powstrzymywać się od jakichkolwiek działań mogących naruszać renomę PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K  oraz jego partnerów biznesowych.

Reklamacje

 1. Wszelkie nieprawidłowości i reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Afiliacyjnego PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K powinny być kierowane na adres e-mail: biuro@plejadymix.pl . Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
  O sposobie rozpatrzenia reklamacji PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K poinformuje Partnera drogą mailową. 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Partnerów będą przetwarzane przez PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K, będącego zarazem administratorem danych osobowych Partnerów, w celu wykonania Umowy Partnerskiej oraz w celu wypełnienia ciążących na PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K obowiązków prawnych, jak również w celu marketingu usług i Produktów oferowanych przez PlejadyMix Sp. z o.o. sp.Ka oraz rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami (prawnie uzasadnione interesy PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K).
 2. Podanie przez Partnera danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy oraz pozostałych celów wskazanych powyżej. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy oraz pozostałych celów przetwarzania. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej https://planikafire.pl/polityka-prywatnosci/

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
  w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 2. PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. PlejadyMix Sp. z o.o. sp.K zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wstrzymania Programu Afiliacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyny. 
CzechEnglishPolish